Växtligheter nära dagvattenledningar/brunnar

Styrelsen behöver informera er om risken för att ha växtligheter som till exempel häckar nära samfällighetens vattenledningar och brunnar. Oftast ligger samfällighetens dagvattenledningar under fastighetsägarnas tomter och i anslutning till tomtgränserna. 
Det finns en påtaglig risk att rötterna kan tränga ner i samfällighetens dagvattenledningar som påverkar dräneringsfunktionen som i sin tur kan leda till översvämningar. Även om ni äger fastigheten bör ni säkerställa att samfällighetens anläggningar inte påverkas negativt. Vi ser därför hellre att ni ta bort växtligheter nära dagvattenledningar och brunnar. Viktigt att påpeka är att det kan uppstå skadeståndskrav från samfälligheten till fastighetsägare om dessa har handlat grovt oaktsamt (i och med att styrelsen med det här utskicket har informerat om risker för skador och om fastighetsägare ändå väljer att ha kvar växtligheter).

Tomtgräns mot samfälligheten

Vi har även noterat att några fastighetsägare upptar samfällighetens mark vilket inte är tillåtet. Det kan till exempel vara odlingslådor, kompostlådor, andra föremål och växtligheter nära garagen som på sikt kan skada träplankorna. Vi ber er att respektera tomtgränserna mot samfälligheten. Om ni är osäkra vad er tomtgräns går behöver ni kontakta Botkyrka kommun/Lantmäteriet.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Växtligheter nära dagvattenledningar/brunnar

Trafikregler i Flottbrovägens Samfällighetsförening

På förekommen anledning så måste vi återigen uppmana till gällande trafikregler i området. Området är ett bilfritt område och gällande hastighet är 5 km/h

Bilfritt område innebär att man endast får köra in i området för att packa i eller ur ditt fordon. Max uppställningstid är 15 minuter och fordonet får inte utgöra hinder för räddningstjänst eller dylikt. 

Fordonet får inte blockera räddningsvägar och om så sker kommer fordonet att bogseras bort mot en kostnad som fordonsägaren står för och detta sker med omedelbar verkan enligt Lag/Förordning om flyttning av fordon.

Gäster skall inte köra in i området utan ska parkera med giltigt parkeringstillstånd på en av samfällighetens parkeringsplatser. 

Fordon får av miljöskäl inte tvättas på området.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Trafikregler i Flottbrovägens Samfällighetsförening

Sophantering i Flottbrovägens samfällighetsförening

För att minimera riskerna för skadorna på våra garageportar vid tömning av sopkärlen så kommer här en kort sammanfattning över hur kärlen ska placeras. Vi har vid flera tillfällen noterat att sopkärlen står för nära garageportarna.

Detta innebär att vi måste ställa kärlen med minst 50 cm avstånd från garageportarna

Var, hur och åt vilket håll ska sopkärlet vara placerat?

I villa- och radhusområden lämpade för sopbilar som tömmer sopkärlen automatiskt med en hydraulisk arm, är det viktigt:

• att kärlen står på plant underlag i gatunivå

• att kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg

• att du lämnar fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter). SRV kan inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst eller står inuti en egenbyggd anläggning. Därför är det viktigt att du på tömningsdagen helt lösgör kärlet och håller transportvägen till tömningsplatsen för sopkärlet framkomlig.

• att området ovanför kärlen är fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

• att kärlen står på plats från klockan 06.00 tömningsdagen

• att det är snöröjt och sandat under vintern.

• att avfallet är emballerat i soppåsar och är lösgjort oavsett vinter eller sommar. Om avfallet inte är lösgjort vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

• att det inte finns trappor eller andra avsatser mellan kärlen och sopbilen

• att det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen (Sorterahemma)

Som fastighetsägare ansvarar du för att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. Enskild väg, samfälld väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för sopbilen. På vintern ska vägen vara skottad och sandad.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Sophantering i Flottbrovägens samfällighetsförening